//
archives

Archive for January 2013

Cùng viết Hiến Pháp

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt nam 1992 đã gây nên sự chú ý rộng rãi
trong người dân. Trang Cùng viết Hiến pháp này ra đời nhằm tạo thêm
một không gian đối thoại cho tất cả những người quan tâm đến việc sửa
đổi Hiến pháp, để họ có thể cùng thảo luận về chủ đề này một cách
nghiêm túc và dân chủ. Continue reading

Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001)

QUỐC HỘI Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– o0o —– Ngày 25 Tháng 12 năm 2001        HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992   LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt … Continue reading

Dự thảo lần 2

Dự thảo được đăng tải để lấy ý kiến nhân dân từ ngày 2-1-2013 đến ngày 31-03-2013 HIẾN PHÁP  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  NĂM 1992 (SỬA ĐỔI NĂM 2013) CHƯƠNG I: LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng … Continue reading

Dự thảo lần 1

(Dự thảo trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII) LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, … Continue reading

Hiến pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 1980

QUỐC HỘI Số: Không số CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– o0o —– Ngày 18 Tháng 12 năm 1980        HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1980 LỜI NÓI ĐẦU Trải qua bốn nghìn năm lịch sử, nhân dân … Continue reading

Hiến pháp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1959

QUỐC HỘI Số: Không số CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1959 HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ ___________ LỜI NÓI ĐẦU Nước Việt Nam ta là một nước thống nhất từ Lạng Sơn đến … Continue reading

Hiến pháp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1946

QUỐC HỘI Số: Không số VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– o0o —– Ngày 09 Tháng 11 năm 1946        HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ (QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ THÔNG QUA NGÀY 9-11-1946) LỜI NÓI ĐẦU Cuộc cách … Continue reading

Tờ trình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 – Uỷ ban dự thảo

ỦY BAN DỰ THẢO                             SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 Số: 194/TTr-UBDTSĐHP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2012            TỜ TRÌNH Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992                                                    Kính gửi các … Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers