//
you're reading...
Sách tham khảo

Bàn về lập hiến (sách)

Cuốn sách này bao gồm 47 bài nghiên cứu của các chuyên gia có uy tín của Việt Nam đề cập đến các vấn đề khác nhau của việc xây dựng hiến pháp nói chung và về việc sửa đổi Hiến pháp 1992 của Việt Nam nói riêng.

Sách do Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp và Văn phòng Quốc hội phối hợp xuất bản năm 2010. Dưới đây là Mục lục của sách. Toàn văn có thể  tải về xem tại đây: http://na.gov.vn/Sach_QH/Ban%20ve%20lap%20hien/.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẬP HIẾN

1- Hiến pháp trong đời sống xã hội và quốc gia                        Đào Trí Úc

2- Nội dung cơ bản của Hiến pháp                                             Nguyễn Đăng Dung  

3- Luật Hiến pháp với văn hóa chính trị                                      Ngô Huy Cương

4- Tư tưởng lập hiến của Phan Bội Châu                                 Phan Đăng Thanh

5- Tư tưởng lập hiến của Phan Chu Trinh                                 Phan Đăng Thanh

6- Quyền lập hiến và thủ tục lập hiến                                          Vũ Hồng Anh

7- Bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp trong                            Nguyễn Minh Đoan
 Nhà nước pháp quyền

8- Trách nhiệm Hiến pháp                                                           Bùi Ngọc Sơn

9- Hồ Chí Minh: tư tưởng “Trăm điều phải có thần linh            Nguyễn Đình Lộc
pháp quyền” và việc xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam

10- Cơ sở và tính chất của văn hóa lập hiến Việt NamBùi Ngọc Sơn

11- Chủ nghĩa Hiến pháp và những yếu tố cấu thành               Nguyễn Đăng Dung

12- Cơ sở của chế độ bảo hiến                                                 Bùi Ngọc Sơn

13- Tài phán hiến pháp và viễn cảnh chủ nghĩa                        Bùi Ngọc Sơn
hợp hiến ở Việt Nam

XÂY DỰNG, THI HÀNH VÀ BẢO VỆ HIẾN PHÁP Ở VIỆT NAM

1- Nhìn lại hoạt động lập hiến của Quốc hội 60 năm qua                                Nguyễn Văn Yểu

2- Hiến pháp 1946 với tư tưởng pháp quyền                                                   Nguyễn Sỹ Dũng
Lê Hà Vũ

3- Vai trò của nhân sĩ trí thức trong quá trình xây dựng                                    Phan Đăng Thanh
Hiến pháp năm 1946

4- Thuộc tính đại diện của Quốc hội trong Hiến pháp Việt Nam                     Lương Minh Tuấn

5- Một số ý kiến nghiên cứu về sửa đổi Hiến pháp năm 1992                       Nguyễn Đình Lộc

6- Một Hiến pháp hoàn hảo hơn                                                                         Bùi Ngọc Sơn

7- Sửa đổi Hiến pháp với việc hoàn thiện bộ máy nhà nước                         Hoàng Thị Ngân

8- Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 đáp ứng yêu cầu xây dựng                 Thái Vĩnh Thắng
 Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

9- Một số ý kiến về sửa đổi Hiến pháp 1992 liên quan tới tổ                         Phạm Hồng Hải
chức và hoạt động của Tòa án nhân dân

10- Sửa đổi nhỏ, hiệu quả lớn – một số ý kiến góp ý sửa đổi  Phạm Duy Nghĩa
Hiến pháp 1992

11- Sửa đổi và hoàn thiện quy định về nhiệm kỳ của một số                          Phạm Văn Hùng
cơ quan nhà nước cấp cao

12- Cần có quy định về ủy quyền lập pháp trong Hiến pháp                           Lương Minh Tuân

13- Hoàn thiện quy trình lập hiến: yêu cầu thực tiễn đang đặt ra                    Nguyễn Quang Minh

14- Quy trình lập hiến ở Việt Nam                                                                     Nguyễn Quang Minh

15- Sửa đổi quy trình sửa đổi Hiến pháp                                                         Bùi Ngọc Sơn

16- Quy định về bỏ phiếu tín nhiệm: từ mong muốn đến hiện thực                Vũ Đức Khiển

17- Cơ sở hiến định về thu hồi đất vì mục đích công cộng ở Việt Nam        Phan Trung Hiền

18- Giải thích pháp luật là bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp                     Ngô Đức Mạnh

19- Khả năng thực hiện việc trao thẩm quyền giải thích                                 Lê Hồng Hạnh
Hiến pháp cho Tòa án ở Việt Nam

20- Vi phạm pháp luật và vi phạm Hiến phápTào Thị Quyên

21- Cơ chế giám sát bảo hiến: góc nhìn tham khảo                                      Nguyễn Đức Lam

22- Những vấn đề lý luận của việc thành lập tài phán Hiến pháp                 Võ Trí Hảo
ở Việt Nam                                                                                                         Hà Thu Thủy

23- Bàn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan                       Trần Ngọc Đường
tài phán Hiến pháp ở Việt Nam

24- Hoạt động của Quốc hội với vấn đề bảo hiến ở Việt Nam                    Lương Minh Tuân

25- Quyền lực nhà nước của nhân dân và việc bảo đảm để                       Vũ Đức Khiển
nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước

26- Sự cần thiết phải kế thừa, bổ sung cơ chế tổ chức                               Phạm Văn Hùng
quyền lực trong Dự thảo cương lĩnh

KINH NGHIỆM LẬP HIẾN Ở NƯỚC NGOÀI

1- Tư tưởng chỉ đạo việc sửa đổi Hiến pháp Cộng hòa                         Nguyễn Chí Dũng
nhân dân Trung Hoa

2- Sửa đổi Hiến pháp ở Mỹ                                                                        Bùi Ngọc Sơn

3- Giám sát Hiến pháp                                                                                Vũ Hồng Anh

4- Cơ quan bảo hiến ở một số nước trên thế giới                                   Đinh Ngọc Vượng

5- Mô hình tài phán Hiến pháp Hoa Kỳ                                                      Võ Trí Hảo

6- Mô hình tài phán Hiến pháp ở Cộng hòa Liên bang Đức                   Nguyễn Như Phát

7- Đặc trưng của mô hình tài phán Hiến pháp Đức                                 Võ Trí Hảo – Philips Kunig

8- Mô hình Tòa án Hiến pháp ở Cộng hòa Áo                                          Bùi Huy Tùng

Discussion

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers

%d bloggers like this: