//
you're reading...
Phân quyền và giám sát quyền lực

Đôi điều bàn về Chính phủ và Bộ trưởng – Phạm Hồng Thái

Đôi điều bàn về Chính phủ và Bộ trưởng

Tóm tắt. Trên cơ sở nghiên cứu các bản Hiến pháp, pháp luật về Chính phủ, Quy chế làm việc của
Chính phủ Việt Nam và thực tiễn hoạt động của Chính phủ, của bộ và các chức vụ của Chính phủ,
tác giả bài viết đã bàn luận thêm về Chính phủ, và chỉ ra những mâu thuẫn, bất cập của Hiến pháp
quy định về địa vị chính trị – Hiến pháp của Chính phủ và những bất cập của pháp luật về quan hệ
giữa Thủ tướng và các Phó thủ tướng và giữa Bộ trưởng và Bộ, qua đó chỉ ra hướng cần hoàn thiện
pháp luật, góp phần nâng cao hoạt động của các cơ quan và các chức vụ trong Chính phủ.

Nguồn: http://tapchi.vnu.edu.vn/ktl_4_08/b1.pdf

Discussion

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers

%d bloggers like this: