//
you're reading...
Dự thảo sửa đổi

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần 3 – 11/4/2013 (Ba Sàm sưu tầm)

Đây là đường dẫn tới Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần 3, 11/4/2013 do trang Ba Sàm sưu tầm được:

http://anhbasam04.wordpress.com/hien-phap/du-thao-sua-doi-hien-phap-1992-lan-3/

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28

—————-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34

35 36

.

Discussion

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers

%d bloggers like this: