//
archives

Nguyễn Văn Hải

This tag is associated with 1 post

Hiến định quyền văn hóa trong Hiến pháp – Nguyễn Văn Hải

NGUYỄN VĂN HẢI Hiến định mới về “quyền văn hóa” của con người (Bài 1) QĐND -LTS: Một trong những vấn đề căn cốt của quốc gia dân tộc được đề cập trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới về văn hóa. Những nội … Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers